X

بخش بالایی وب سایت شمامل ، جستجو ، منوی اصلی و هدر

بخش میانی

محتوی نوشتاری

سولفات منزیم

منیزیم از عناصر پرمصرف مورد نیاز گیاهان می باشد که نقش های مختلفی را در گیاهان بازی میکند. منزیم هسته مرکزی کلروفیل بوده و در ساخت کلروفیل شرکت میکند. همچنین این عنصر در ساخت پروتئین ها و اسیدهای نوکلنیک نیز موثر است. 

 

 

بالا