X

بخش بالایی وب سایت شمامل ، جستجو ، منوی اصلی و هدر

بخش میانی

محتوی نوشتاری

مونو آمونیوم فسفات

این کود درصد زیادی از نیاز نیتروژن فسفات گیاه را تامین می کند و نمک کلرید سدیم و عناصر سنگین ندارد و در انواع سیستم های آبیاری قابل استفاده می .باشد. مونو آمونیم فسفات کود کریستالی سفید رنگ و کاملا محلول در آب است که می توان از آن در هر مرحله از رشد گیاه استفاده نمود

 

بالا