X

بخش بالایی وب سایت شمامل ، جستجو ، منوی اصلی و هدر

بخش میانی

محتوی نوشتاری

نیترات پتاسیم

کود نیترات پتاسیم با دارا بودن عنصر پرمصرف و اصلی ترین نیتروژن و پتاسیم از کودهای پرمصرف در کشاورزی می باشد. پتاسیم نقش مهمی در تنظیم عملکرد غشای سلولی داشته و در فعال سازی آنزیم ها موثر است. 

 

بالا